శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )ఎం. వి. ఉమాదేవి
611)శ్రీకరః -

శుభములు ప్రసాదించుచున్నవాడు 
శ్రీకరమగు తత్వముగలవాడు 
ఆత్మను నింపగలిగినవాడు 
భక్తులను అనుగ్రహించువాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
612)శ్రీయః -

మోక్షస్వరూపమైయున్న వాడు 
శ్రేయోభిలాషిగానున్నట్టివాడు 
శ్రీకరమైన రూపమున్నవాడు 
సర్వవిధముల రక్షణజేయువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
613)శ్రీమాన్ -

సర్వవిధముల శ్రీమంతుడైనవాడు 
సంపదలు నిండియున్నవాడు 
మనోజ్ఞమై యలరించువాడు 
ఒప్పిదము గలిగినట్టివాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
614)లోకత్రయంశయః -

ముల్లోకాలకు ఆశ్రయమైనవాడు 
భువనములు తనలోనున్నవాడు 
త్రిలోకములను భరించువాడు 
లోకత్రయం శ్రయుడైనవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
615)స్వక్షః -

చక్కని నేత్రములున్నవాడు 
కమలలోచనుడు పేరున్నవాడు 
విశాలనయనములున్నవాడు 
భక్తులను సదా చూచుచున్నవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు