శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )ఎం. వి. ఉమాదేవి
696)వసుః -

సర్వులకూ శరణ్యమైనవాడు 
గణదేవతల్లో నిలిచినవాడు 
కిరణసహితునిగా యున్నవాడు 
మధురమైనట్టి మనసున్న వాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
697)వసుమనాః -

సర్వత్రా వ్యాపించియున్నవాడు 
సమమనస్సు వున్నట్టివాడు 
బంగారం వంటి హృదయమున్నవాడు 
ధన, రత్నములు గలిగినవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
698)హవిః -

హవిస్సులందుకొనుచున్నవాడు 
దేవతార్పణము చేయుచున్నవాడు 
అగ్నిలో నెయ్యిసమర్పించువాడు 
పవిత్రము అయివున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
699)సద్గతిః -

సజ్జనుల పరమగతైనవాడు 
భక్తులను గమ్యం చేర్చునట్టివాడు 
పరమపదము నొసగువాడు 
సద్గతిని ప్రసాదించగలవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
700) సత్కృతిః -

జగత్కళ్యాణకారణమైనవాడు 
ఉత్తమ కార్యములు చేయువాడు 
సత్కర్మలను ఆచరించువాడు 
సద్గురువుగా తగియున్నవాడు 
శ్రీవిష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు