నేటి నాజన్మదినకవిత;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నా పుట్టినరోజునరాసినకవితకు
ఎవరూ శుభాకాంక్షలుచెప్పలేదు
ఎవరూ బహుమతులుపంపలేదు

నా కవితను
ఎవరూ కోరలేదు
ఎవరూ చదవలేదు

నా కవితకు
ఏ అంశమూలేదు
ఏ లక్ష్యమూలేదు

నా కవితకు
ఏ శిల్పమూలేదు
ఏ శైలీలేదు
 
నా కవితకు
ఏ ప్రారంభమూలేదు
ఎటువంటి అంతమూలేదు

నా కవితకు
పాఠకులులేరు
విమర్శకులులేరు

నా కవిత
విశిష్టము
విభిన్నము

నా కవిత
నిగూఢము
నిర్మలము

అసలు ఈనాకవితను
ఇప్పటివరకూ ఎవరికీపంపలేదు
ఎవరినీ విసిగించలేదు


కామెంట్‌లు