అఅంటే అమ్మ అను;- అంకాల సోమయ్యదేవరుప్పులజనగామ9640748497
అఅంటే అమ్మ అను
ఆఅంటేఆవుఅను
ఇఅంటే ఇల్లుఅను
ఈఅంటే ఈలఅను
చదువంటే కష్టం కాదుర చిన్నా--
చదువంటే ఇష్టం ఉంటే కన్నా--2 

/అఅంటే/

ఉఅంటే ఉడుత అను
ఊఅంటే అంటే ఊయలను
ఎఎంటేఎలుక అను
ఏఅంటే ఏనుగు అను
ఐఅంటే ఐరావతం అను
చదువంటే కష్టం కాదుర చిన్నా-+
చదువంటే ఇష్టం ఉంటే కన్నా--2
/అఅంటే/
 ఒఅంటే ఒంటె అను
ఓఅంటే ఓడఅను
ఔఅంటే ఔషధంఅను
చదువంటే కష్టం కాదుర చిన్నా 
 చదువంటే ఇష్టం ఉంటే కన్నా-2 
/అఅంటే/
ఈ అక్షరమే అనంత చైతన్యానికి ప్రతీక కదరా 2
బడి బాటే  ప్రగతికి -- మూలంకదరా2
నిర్లక్ష్యం వీడరా నిత్యం బడికేగరా--2
ముందు తరాలకు నువ్వే  మార్గదర్శివవ్వాలిరా---2


కామెంట్‌లు