పిల్లల్లారా రారండి; -:త్రిపురారి పద్మ.
పల్లవి::
పిల్లల్లార రారండి
బడిలో మీరు చేరండి
చదువుల పండుగ వచ్చింది.
జ్ఞానం ఎంతో ఇస్తుంది.

          "పిల్లల్లార"

చరణం::
వసతులు ఎన్నో మీకోసం
ప్రభుత్వ బడిలో ఉన్నాయి.
ప్రతిభను పెంచే 
బోధనలు
గురువుల చెంతన ఉన్నాయి.

         "పిల్లల్లారా"

చరణం::
పోషక విలువల ఆహారం
ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది.
ఏక రూపతా దుస్తులను
ఉచితంగా మీకిస్తుంది.

        "పిల్లల్లారా"

చరణం::
ఆంగ్ల మాధ్యమం మీకోసం
ఇపుడే బడికి వచ్చింది.
పాఠ్య పుస్తకం మీదరికే 
అక్షర  నిధిగా వస్తుంది.

      "పిల్లల్లారా"

 చరణం:
ఆటల పాటల నాటికల
వేదికలెన్నో ఉంటాయి
ఆదర్శంగా నిలిపేటి
అవకాశాలు వస్తాయి.

      "పిల్లల్లార"

కామెంట్‌లు