చిన్నారి గేయాలు; జి. విజయ కుమారి
1) నానమ్మ నుదుటున గంధం బొట్టు.               
తాతయ్య నుదుటన విభూది బొట్టు.                          
మా అమ్మ నుదుటన కుంకం బొట్టు.                                 
 మా చెల్లి నుదుటిన తిలకం బొట్టు.                                          
   నానుదుటన సింధూర బొట్టు.                                                                బొ
ట్టమొ పెట్టుకోకపోతె అమ్మె మొకో ట్టు.      

2) బంకమట్టి తెచ్చి బొమ్మలుచేయలి.                    
 అమ్మ నాన్నలకు పెళ్ళి రోజు చేయలి.                 
  నానమ్మ, తాతలకు షష్టి పూర్తి జరపాలి.                                                             
మాచెల్లి ఉయ్యాల వెడుక ఘనంగా జరపాలి.

3) విస్తరాకు మీద భోజనం.                       
పద్యానికెపుడూ వుండాలి వచనం.                         
దేవుడి దగ్గర పాడాలి నీరాజనం.                            
పెళ్ళిలోన చేయంతి విందుభోజనం.

4) అక్కకి వాలు జడ.                               
చెల్లికి పూజు జడ .                                                                          
  అమ్మకి కొప్పుజడ.                                                                   
నానమ్మ కి చుట్టజడ.

కామెంట్‌లు