తందనాన తాన తకదిమి యనుచు బుర్ర కథను చెప్పి బుద్ది పెంచు ముచ్చటైన మాట ముగ్గురు పాత్రలై నటన చేయుచుండ్రి పఠిమతోడ ఉండ్రాళ్ళ పటేండ్ల రాజేశం యాదవ్ ఆటవెలది పద్యం


కామెంట్‌లు