లోకబాంధవులు డాక్టర్. జగన్నాథాచార్యులు. గీత మాలిక ఇంట నుండెడి పనులన్ని! యింట నుంచి వీధులూడ్వగ వచ్ఛెడి!వీరి గోడు వినెడి వారెవ్వ రున్నారు! విశ్వమందు పొట్టకూటికి చీపురు! పట్టి నారు వారు రాకున్న వీధుల !పైన రోత చేరి చండాల మైపోవు !దారులన్ని వీధులన్ని దుర్గంధమై!వ్యాధు లొచ్చు లక్ష లార్జించు వారి ని!ర్ల క్ష్య మిదియె వారి గృహముల చెత్తంత! చేరు వీధి వారు వీరికి నివ్వరు పైస గూడ వీధు లన్నియు నూడిచి!వెళ్ళు వరకు వారి పిల్లల జూచెడి! వారు లేరు బెడ్డు దీగకుండ మనము బెడ్డు కాఫి తాగు చున్నాము. వీరిసం!తాన మంత బార పొద్దెక్కి యింటికి!వీరు వెళ్ళి కలిపి పెట్టిన బువ్వను !గాని తినరు. ఉట్టి పైచద్ది బువ్వయు! ఊగు చుండు వీధు లూడ్చువారికినెన్ని!వెతలొ కనుడు వీరు లోకబాంధవులయా !విశ్వమునకు పలుకు చున్నాడు బెజ్జంకి!వారిఘోష.


కామెంట్‌లు