మాస్కు- ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఇచ్ఛోట జనులు సూర్యనమస్కారాలిడుతు స్వాగతము పలుకువారు ఏరీ వారొక్కరైన కానరారే ఉరుకులు పరుగుల తో కోలాహలంగా కనుపించే నగరమేల చిన్నబోయె ఇంత నిశబ్ధ నిర్మానష్యము నేనెన్న డెరుగ ప్రళయకాళమందయినా ఇంతగా వెరువలేదు ఇది యేమి పోగాలమని వగచిన సూర్యుడు మబ్బును మాస్కులా మోమున కడ్డుపెట్టుకొని దినచర్య మొదలుపెట్టె ...!


కామెంట్‌లు