మాయదారి వ్యాధి మనచెంత చేరేను పారదోలు దాము పథకమంటు అందమైన బొమ్మ అలరించు చుండేను చిత్రకారు నేర్పు చిత్రముగను ఉండ్రాళ్ళ రాజేశం యాదవ్ ఆటవెలది పద్యం


కామెంట్‌లు