లాభమున్నదంటు లాక్ డౌన్ ను పెంచిన యనుచు పలికినారు యాదుకొనగ రెండు వారములను మెండుగా జరిపిరి కేంద్ర నిర్ణయంబు కీలకంబు ఉండ్రాళ్ళ పటేండ్ల రాజేశం యాదవ్ ఆటవెలది పద్యం


కామెంట్‌లు