బర్మా దేశపు ప్రజా ఉద్యమ నాయకురాలు""అంగసాన్ సూకీ"" తన తల్లి దాఖి న్ ఖీ""చెప్పిన మాటలు ద్వారా దేశం కోసం ఉద్యమం చేసింది.- డాక్టర్ కందేపి రాణి ప్రసాద్


కామెంట్‌లు