వాక్యములు-రకాలు:సామర్థ్యార్థకవాక్యం-విధ్యర్థకవాక్యం-హేత్వర్థక-ఛేదర్థక-అప్యర్థకవాక్యం అనే అంశాలపై ప్రముఖ కవి, ఉపాధ్యాయులు కూకట్ల తిరుపతి విశ్లేషిస్తారు వినండి. 


కామెంట్‌లు