సాక్షి శతకము: - -బెహరా ఉమామహేశ్వరరావు-సెల్ నెంబర్:9290061336

  నిన్నే నమ్మితినయ్యా,/ 
మన్నించుము భక్తవరుల మాధవ విష్ణో/ 
ఎన్నెన్ని వెదకి చూచిన/ 
అన్నిట నీవున్నవందురయ్యా సాక్షీ//(15)
సిరులివ్వను కరులివ్వను/
కరి వరదా నీకు తగును కరుణించ గదే/
మురియు చు నుంటిని నిరతము/
పరమాత్మా సర్వశక్తి పరుడవు సాక్షీ//(16)