ఆటవెలది: -..జాధవ్

 అత్తమామలంటె అలుసాయె కోడలు
పిల్లకు నిలలోన ఎల్లజనుల
నోటిమాట నిదియు నేటి  జగమునందు
పుండలీకుమాట పూలబాట