జోత: -:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఆడుదాం పాడుదాం
అల్లరెంతొ చేయుదాం
దూకుదాం గెంతుదాం
గమ్మత్తెంతొ చేయుదాం
కుంటుదాం కూలుదాం
గుంజీలు తీయుదాం
పట్టుదాం గుంజుదాం
బలమెంతొ చూసుదాం
మూయుదాం దాయుదాం
దొంగలాగ నక్కుదాం
పోరుదాం కోరుదాం
దేవుడి జోత ఎత్తుదాం !!