సాక్షి శతకము -బెహరా ఉమామహేశ్వరావు-సెల్ నెంబరు:9290061336


 సకల జగద్రక్షకుడవు/

అకలంక సలక్షణుడవు అంబుజనాభ/

ప్రకటింతు నీ మహత్వము/

సుకరము నీ దరిశనంబు సులువుగ సాక్షీ//(37)

    ఓం దాతా సుదయాళో/

    వేదాంత సురేంద్ర కరుణ వెలయగ నిపుడే/

    నీ దరిశన మీ జన్మలొ

    కాదా, కాకున్న నిను కదలనీయను సాక్షీ//(38)