నీతి పద్యాలు: సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య,--ధర్మపురి. మొబైల్:9908554535.

 1. ఆ.వె. శక్తి యుక్తులుండ సంఖ్యతో పని లేదు
               సేన తక్కువైన చెడునె ఫలము
                 పాండవులును జయము భండనన్ పొందిరి
                రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.
2. ఆ.వె.  ఇంటి యందు నుండ నీశ్వరుడుండడే
                కాళహస్తి బోవ కతన యేమి?
                 గౌరి పతిని జూచి కండ్లు మూయుటనేల
                  రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.
3. ఆ.వె.  పట్టి విడువరాదు పలికి బొంకను రాదు
                మాట తప్ప మనసు మలినమగును
                 గయుని రక్షణంబు గాండీవి వదిలెనా
                  రమ్య సూక్తులరయు రామ కృష్ణ.