నీతి పద్యాలు: -సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య, ధర్మపురి.మొబైల్: 9908554535.


 16.  ఆ.వె. తొందరపడవద్దు తొలగును చిక్కులు

                  కాలమందు వాటి మూలముండు

                   వడిగ పసులగాయ వాలిపోవునె పొద్దు

                   రమ్యసూక్తులరయు రామ కృష్ణ.


17. ఆ.వె. మనము దలచు రీతి మహిలోన జరగదు

                నిక్కమైన మాట నిదుర లోను

                నోరునాడినట్టు నొసలాడు చుండునే

                 రమ్యసూక్తులరయు రామ కృష్ణ.


18. ఆ.వె. మెచ్చుకొనరు జనులు మేదిని యెపుడైన

                 నొచ్చుకొనకు నీవు మచ్చుకైన

                  చేమకూర మాట చెవినిడి మసలుకో

                  రమ్యసూక్తులరయు రామ కృష్ణ.