నా మాట ఒక్కటే: - యడ్ల శ్రీనివాసరావుMSw,MTel:విజయనగరం జిల్లా--:9493707592


 నా మాట ఒక్కటే

పలుకును సత్యము

విన్న వారికి మేలుకరము!


నా మాట ఒక్కటే

శ్రేయస్సు కరము

దుర్భాషలు విడిచి నడుము!


నా మాట ఒక్కటే

రణ భరతము

క్రోధము వదిలి నడుము!


నా మాట ఒక్కటే

కోప పడు

కానీ పాపం చేయకుడి!


నా మాట ఒక్కటే

దుఃఖ పడే సజ్జనుడు

పోలి నడుచు మంచి మార్గము!


ఆకలి అంటూ

కేకలు విడిచి

రుణముల నే

స్వస్తి పలికి

నా మాట వినుడి

శుభ సూచికరము!


నా ప్రాణం అంతా

బంధించబడినా

నా కోర్కెల నీటి

సంకెళ్లు కావా!

ప్రేమలోకం

పేరు చెప్పి

నా మాట మీద

పయనించు నుంచి ఎప్పుడు!!