భరత పుత్రుడా!(గేయ సూక్తులు):డాక్టర్. కొండబత్తిని రవీందర్-- కోరుట్ల. జిల్లా. జగిత్యాల9948089819

 కష్ట జీవుల కడుపు మంటను
కలము సాక్షిగ వ్రాయ వేమిర
గుండె లోపల కూర్మి తత్త్వము
కురియు చుండగ భరతపుత్రుడా! 107

మానవత్వము మనిషి ధనమని
మహిత గుణమే ధర్మ పథమని
నమ్మి నడచిన ఓట మెరుగవు
నవత కోరుము భరతపుత్రుడా!108