దీపం:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.


అందాల దీపం

పాపాయి దీపం

బుజ్జాయి దీపం

రతనాల దీపం

బంగారు దీపం

ఆదిత్య దీపం

సౌందర్య దీపం

ఇంపారు దీపం

ఏకైక దీపం

మా బాబు రూపం

దీపం దీపం

దేవుని స్వరూపం !!