మూగ పిల్లలం:-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి
 ఉలుకు పలుకు లేని చిన్న పిల్లలం
మూగతనం అనుభవించు మల్లెలం
కూడు గూడు అసలు లేని బీదలం
తోడు నీడ ఎవరు లేని అనాధలం.
మూగతనం నిండుగాను మాకున్న
మా నోటిమాట దండిగాను రాకున్న
చదువుకోవాలని మాకుంది ఆశ
చదువు కొనలేక మిగిలింది నిరాశ.
ఆశామషికాదు జీవితం అని గ్రహించాం అశేష అనుభవాల సారం కని సంగ్రహించాం గుట్టు తెలుసుకొని సాగినాం ముందుకు 
పట్టుబట్టి మా ఫలితం సాధించేందుకు.
సర్కారు బడిలోనే దొరుకు కూడు గుడ్డ ఎర్కై వేసాం అందులో మేంఅడ్డ సిబ్బంది ఉండేటి మా మూగ బడి లో ఇబ్బంది లేకుండా
చేరాం ఈ చదువుల గుడిలో.