లీటర్లు-గ్రాములు- మీటర్లు:- సత్యవాణి

 పాలను కొలిచే విధమేది?
లీటరు పద్ధతిన కొలవాలి
నూనెలు కొలిచే విధమేదీ?
కేజీ పధ్ధతిన కొలవాలి
పెట్రోల్ కొలిచే విధమేదీ?
లీటరు విధమున కొలవాలి
బరువులు తూచే విధమేదీ?
కే.జీ. లేక్కన తూచాలి
కూరలు తూచే విధమేదీ?
కే.జీ. లెక్కన తూచాలి
పండ్లను తూచే విధమేదీ?
కే.జీ. లెక్కన తూచాలి
హేమము తూచే విధమేదీ?
గ్రాముల విధమున తూచాలి
బట్టలు కొలిచే విధమేదీ?
మీటరు విధమున కొలవాలి
దూరము కొలిచే విధమేదీ?
కిలోమీటరు విధమున కొలవాలి
శబ్దము కొలిచే విధమేదీ?
డెసిబల్ విధము కొలవాలి
ఎత్తులు కొలిచే విధమేదీ?
అడుగుల విధమున (మీటరు)కొలవాలి
లోతులు కొలిచే విధమేదీ?
ఫాతం విధమున కొలవాలి