నీతి పద్యాలు:-సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య,ధర్మపురి.మొబైల్: 9908554535.
106.ఆ.వె. పెళ్లియైన పిదప పెద్దలను నరుడు
                 విడిచి కాపురంబు వేరు బెట్టు
                 గూడు విడిచి పోవు గువ్వ రెక్కలు రాగ
                 రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ .

107. ఆ.వె.చిన్న పిల్లవాడు చెప్పినట్టు వినును
                  పెద్దవాడు వినడు నిద్దరణిని
                  మొక్క వంగు గాని చెక్క వంగునె మహి
                  రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.

108. ఆ.వె. అప్పుపాలగుదువు నాడంబర పనుల
                  నాపద నెవరింక నాదుకోరు
                  మంచముండినంత యెంచికాలునుజాపు
                  రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.