నీతి పద్యాలు:---సంగనభట్ల చిన్న రామ కిష్టయ్య, ధర్మపురి. మొబైల్: 9908554535.

115.ఆ.వె. కన్ను మూయు వేళ కనిపించరెవ్వరు
                  నెంతమంది యున్న నేమి ఫలము
                  నరుల కెవరికైన నరహరియే దిక్కు
.                 రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ .

116. ఆ.వె. మానవత్వమన్న  మదరు థెరిస్సాయె
                   కన్నతల్లి వోలె కనికరించు
                   సేవ జేయువారు దైవ స్వరూపులే
                   రమ్య సూక్తులరయు రామకృష్ణ.

కామెంట్‌లు