జేజెమ్మ(బాలగేయం):-బెలగాం భీమేశ్వరరావు- 9989537835
               కోట్ల యేళ్ళ పరిణామం
               నేటి నేల నిర్మాణం
               పచ్చదనం విరియుటకది
               అచ్చమైన ఆశ్రయం

               ఏ గ్రహం లోన వెదికినను
               పచ్చదనం కనలేము
               ఏ  గ్రహం లోకి పోయినను
               హరిత ధనం పొందలేము
               
               గాలి నీరు పంటలకది
               ఆలవాలమయ్యెను
               జీవి సుఖము గుండుటకది
               అభయహస్తమయ్యెను
             
               భూగ్రహమున మనముండుట
               అడగని ఒక వరం
               ఆ వరమును వృధా చేస్తే
               అగును గ్రహం కడు నరకం

               నిర్మాణం కడు కష్టం
               విధ్వంసం బహు సులభం
               వివేకం తో ఈ సత్యం
               గుర్తించిన కడు క్షేమం

               పచ్చనైన ఈ భూమిని
               పవిత్రముగ చూద్దాం
               జేజెమ్మగ ఈ ధరణిని
               అందరము కొలుద్దాం