పొగాకు హాని - మణిపూసలు :--- ఎం. వి. ఉమాదేవి
పొగాకు హాని చేయును 
పగతో ప్రాణం  తీయును 
గుప్పు గుప్పున వదిలేయు 
ఆ పొగ కళ్ళను మూయును!

సావాసంలో సరదా 
సిగిరెట్టు రింగులూదా 
అలవాటే అయిపోగా 
పొగాకు ముంచి వేయదా !

గుట్కాతో చిన్నిగుండె 
మంటల్లో రగులుచుండె 
జీర్ణక్రియ మందగించి 
నోటిపుండు క్రమమునుండె!

ఖైనీతో కైపు కనులు 
దూరంగా తొలుగు జనులు 
జర్దా పాను వ్యసనం 
రోగంతో మునుగు ఘనులు!

బీదలకు బీడీలేల
దగ్గుముంచి వేసేనెల 
టీబీ వ్యాధులు వచ్చి 
సొమ్ముఖర్చు తగ్గేదెల !

చుట్ట నీకు చుట్టమయిన 
ఊపిరి తీయును నాయన
నరాల బలహీనతతో 
ఆసుపత్రి పాలు అయిన!

ముక్కుపొడి పీల్చ రాదు 
పొగాకసలు వాడరాదు 
కాన్సరు కలిగించు నదియె 
నికోటినున విషము కలదు !