అత్యాశకు పోతే (మణిపూసల గేయం):- -- పుట్టగుంట సురేష్ కుమార్

 లేనివి ఎందుకులే
ఉన్నవి చాలునులే
అత్యాశకు పోతే
ఏమీ మిగలదులే !