వరమై:-అమృతవల్లి.ఎ
చిన్నారి సిరిమల్లి
చిరునవ్వుల నాగమల్లి

తుళ్ళింతల జాబిల్లి
కవ్వింతల పాలవెల్లి

ఆట పాటల ఆనందవల్లి
స్వచ్ఛమైన నవ్వుల మరుమల్లి

పరవశాన నీ నవ్వుల్లో తారకలు
జాలువారినేమో  నీటి ముత్యాల జల్లులై !

చదువులమ్మ గుడిలో విద్యాసుమమై
ప్రభవించవా నలుదిశలా సుమగంధమై...!

కన్నవారి సంతోషానికి  ప్రతిరూపమై
నిలవాలి ఆనంద తీరాల నజరానావై..