*రంజాన్ పండుగ విశిష్టత :-, శ్రీ రాథోడ్ శ్రావణ్ ముత్యాలహారం రూపకర్త,,పుర్వ అధ్యక్షులు ఉట్నూర్ సాహితీ వేదిక ఉట్నూర్ ఆదిలాబాద్ జిల్లా*9491467715,
రంజాన్ పర్వదినం
దివ్వ ఖురాన్ పఠనం
సంస్కృతికి చిహ్నం
ప్రేమ తో ఆలింగనం

రంజాన్ నెల విశిష్టత
దేవుడి పైన విధేయత
ఉపవాసం  ప్రాధాన్యత
సమాజానికే సభ్యత

నెల ఉపవాస దీక్షలు
ప్రవిత్ర మైన రోజులు 
ఆనందం చిరునవ్వుల
సంతోషం తో పిల్లలు

రంజాన్ శుభాకాంక్షలు
సోదర సోదరిమణులు
ప్రేమ, శాంతి గుణాలు
జీవితంలో వెలుగులు

ఇస్లాం మత స్థాపకులు
ప్రవక్త  ప్రవచనాలు
భక్తి శ్రద్ధల నమాజులు
ఘనంగా ఇద్ వేడుకలు

ఈద్గా లోని భక్తులు
బారులు తీరిన జనాలు
కొత్త కొత్త బట్టలు
పుసె పరిమళ ద్రవ్యాలు

రంజాన్ నెల భోజనాలు
రుచికరమైన వంటలు
నిరుపేదలకు దానాలు
లేని ధనిక బేధాలు