వెన్నెల వెలుగు ..!!:- ----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్, హన్మ కొండ.

 వెన్నెల ..వెన్నెల  ,
చల్లటి ...
వెలుగుల వెన్నెల !
చంద్రబింబం 
పూర్తిరూపం తో ,
పౌర్ణమి నాటి 
వెన్నెల ......!
విచ్చుకున్న 
పుచ్చపువ్వులాంటి 
తెల్లని చల్లని వెన్నెల !
చీకటి రాత్రిని 
పట్టపగలు చేసి ,
కనువిందు చేసే ...
చక్కని కమ్మని వెన్నెల !
పల్లెల్లో ని...
వెన్నెల స్నానాలు ,
గుర్తుకొస్తే....
పట్టణాలలో కురిసి న ,
వెన్నెల  చల్లదనం ,
ఆస్వాదించలేని దురదృష్టం 
దుఃఖం తెప్పిస్తుంది ....!!
      
కామెంట్‌లు