వెలలేనిది నవ్వు:--గద్వాల సోమన్న
వదన వనమున  నవ్వు
        గుబాళించే పువ్వు
   ప్రాణవాయువు రువ్వు
                 ఓ వెన్నెలమ్మ

మనిషి ఆయువు పెంచు
   ప్రాణ వాయువు పంచు
   నవ్వు వరమని యెంచు
                  ఓ వెన్నెలమ్మ

నవ్వునొసగును చెలిమి
     అదే మనిషికి బలిమి
    అమూల్యమైన కలిమి
                  ఓ వెన్నెలమ్మ

మందహాసము వెలుగు
       మేలులేన్నో కలుగు
      నవ్వు రక్షణ గొడుగు
                 ఓ వెన్నెలమ్మ

నవ్వు ఉండని ముఖము
      విరిగిపోయిన నఖము
      లేదు అందిన సుఖము
                    ఓ వెన్నెలమ్మ

ఖర్చు లేనిది నవ్వు
    ఖరీదైనది నవ్వు
  రోగములెల్ల దవ్వు
             ఓ వెన్నెలమ్మ
               
(ప్రపంచ నవ్వుల దినోత్సవం సందర్భంగా...) 

కామెంట్‌లు