*బాల*:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 పుట్టింది ఒకబాల
పెరిగింది ఆబాల
ఆడింది ఆబాల
పాడింది ఆబాల
ముద్దు ముద్దు మాటలతో
మాటాడింది ఆబాల
బుడి బుడి నడకలతో
నడిచింది ఆబాల
పొడుపులెన్నో పొడిచింది
అవి విప్పి చెప్పింది
వింతలు వినోదాలు
చాలచాల చెప్పింది
చదువులన్నీ చదివింది
రాతలన్నీ రాసింది
బాలలతో చెలిమి
నేస్తాలతో కబుర్లు
చైతన్యపు సెలయేరు
ఆనందపు విరిజల్లు
ఆబాల మాబాల
అందాల మా బుజ్జిబాల !!

కామెంట్‌లు