బాల్యం:-బెజుగాం శ్రీజ-ట్రిపుల్ ఐటీ బాసర-గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్ధిపేట-చరవాణి:9391097371

 
 సీ.
చిన్నతనమునందు చిందులువేస్తునే
పలకబలపముతో బడికివెళ్ళ
ఒకటవతరగతి ఓనమాలనునేర్వ
బుద్ది పెరుగుచుండు ముద్దుగాను
నేర్చినపిదపను నేర్పుతోమనలను
పైతరగతులకు పంపుతారు
గురువుమెచ్చుకొనియు గొప్పగామనకెంతొ
దేవునంతటిగొప్ప దీవెనిచ్చు
*ఆటవెలది*
శ్రద్ధతోడచదువ సకలమ్ము నీచెంత
వచ్చిచేరునుగద వదలకుండ
ఈకరోన వ్యాధి నిబ్బంది పెట్టగా
చదువులాగి పోయె సర్వమందు