మా శీనయ్య గ్రంధం సుగంధం.-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్,9491387977.
శ్రీవాణి నిలయ నివాసి మన కొమ్మగోని శీనయ్య ప్రవాసి 
వీర శిలల చరిత్రను తాను
తిరిగి వ్రాసి పరిశోధన భారంమోసి
రాత్రనక పగలనక నిరంతరం పలు
ప్రాంతాల పర్యటణ తాను చేసి
మాస్టర్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ పట్టాకై
ఈ గ్రంధం రచించె మనకందించే

కవిమిత్రులు కవన క్షతగాత్రులు
ఈమన శీనయ్య గౌడ్ గారు
భావి పాలమూరు వీరశలల 
పరిశోధకులై ఇల వెలిగినారు
ఆమూలాగ్రంగా వాటిని శోధించి
ఈ గ్రంథాన్ని రచించారు నేటి
సమావేశం నిర్వహించి కల్వకుర్తి
కవుల కీర్తి ప్రతిభను గర్హించినారు

ఎన్నో గ్రంథాలను రెఫరెన్స్ గా వాడుకొని విషయాలను తోడుకొని
పొందుగాను తన ఆశయాల సాధన విందుగాను పసందుగానచేదుకొనివీరశిలల
సాహిత్య చరిత్ర సమస్తం పొందుపరిచి చేసిరిగా తమ కంఠస్థం కోరి మీరు చదివితే
తెలుస్తుంది వాస్తవం శీనయ్య స్థానం

శాసన సాహిత్య పరిశోధన చరిత్రలో సుస్థిర స్థానం సాధించారు కొంగ్రొత్త విషయాలు
సాధనకై వీరశిలల సంద్రాన్ని మధించారు కుదించి తన రచనా
గ్రంథంలోబంధించి అందించారు
గైకొని చదవడం మనవంతు ఎన్నటికీ ముగియదులేఈ తంతు

ఉమ్మడి జిల్లాలోని దేవాలయాలను
పదేపదే దర్శించిన వారు శిల్పాల పై చెక్కిన శాసనాల క్షుణ్ణంగా పరిశోధన గావించిన వీరు ఆయా ప్రాంతాల వీరశిలల చరిత్రను వెలికి తీసివిసిగించే వారు కాదు శోధించి సాధించిన వీరి కృషిఊరిక పోదు

మన ఉభయజిల్లాల్లోఉన్న అన్నిప్రాంతాలకు మన గౌడన్న
కాలికి బలపం కట్టుకొని అనునిత్యం తాను తీసెనుగా దౌడన్న కెమెరాను చేతబట్టి వీరశిలల ఫోటో లు గొట్టి సేకరించాడన్న అందంగాఅచ్చేసిఅందరికీ పెంచేసి
ప్రశంసలు స్వీకరించినాడన్న


కల్వకుర్తి కవులకీర్తి బావుటాను ఎత్తిన మన ప్రాంత కవి దిట్ట
ఝంజాటమైన సంసార జలనిధిని సులువుగాను ఈదినట్టి కొర్రమట్ట తన సిద్ధాంత వ్యాసాన్ని సమర్పించి పొందెగాఫిలాసఫీ పట్టా మనమంతా ఏకమైమన కవిమిత్రునికిఅందిధ్ధాంబొకేపూలబుట్ట

కవి శీనయ్య వీరశిలల గ్రంథావిష్కరణ సందర్భంగా---+--+