చిత్రం:-కరమల.పవిత్ర, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్,బి.టి కాలేజ్,బసినికొండ మదనపల్లె, చిత్తూరు జిల్లా-517325