దత్తపదులు:-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432

 కంచె చేను మంచి చెడ్డ పదాలతో విలువలను వర్ణించడం
ఉ.
*కంచెను* నాటుటే సబబు కాపల నెంచిన రైతులచ్చటన్ 
తుంచనసాధ్యమౌనుగద తోడెపుజంతులు *చేను* నక్కటన్ 
*మంచిని* పెంచగోరినను మాన్యులమాటలనాలకింపుమా
కొంచెము కష్టమైనగని కూరిమిదాపున *చెడ్డ* నిల్వదే 
కం
*కంచెను* నాటిన *చేనును*
తుంచిచెరపచేతనౌనె తుదకేప్రాణుల్
*మంచి* కి మాన్యుల నెంచిన
పెంచును *చెడ్డ* లను బాపి ప్రేమలు మనసా!
కం
*కంచె* గ నాటిన *మంచి* నె
పెంచిన; *చెడ్డ* లను బాపి విరివిగ పెరుగున్
తుంచిన *చేను* కు చీడను
నెంచనియభివృద్ధి కలగు నిక్కము మనసా!