*మానవుడా*:--సాకి,9949394688

 విజ్ఞాన లోతుల్ని చేరుతున్నానని
విశ్వరహస్యాల్ని విప్పుతున్నానని
అభివృద్ధి శిఖరాల్ని తాకుతున్నానని
విఱ్ఱవీఁగకోయి మానవుడా!
పంచభూతాల శక్తిని
తెలుసుకోలేకపోతున్నావు
పరమాత్మ ఉనికిని
పసిగట్టలేకపోతున్నావు
ప్రకృతి తత్వమార్గాన్ని
అనుసరించలేకపోతున్నావు
ప్రకృతిని పరమాత్మగా తలచి
వికృతులని చెడుగా తలంచి
సంస్కృతిని నిలబెడుదాం
సదాచారం అనుసరిద్దాం
దురాచారం దునుమాడుదాం

కామెంట్‌లు