ప్రతి రోజు ఉదయం యోగ చేస్తేనే నయం కలకాలం జీవనయానానికి లేదు భయం: కవి వివేక్