బాలలకు మేలుకొలుపు *రచన : రామానుజం. పజేబులో : 8500630543 .

 కంద  పద్యం   :
వ్యాపారముకై  వచ్చియు  , 
తా , పాలకులైరి భారతావని కెల్లన్ ;
కోపాగ్ని తొ  , వార్ని  తరిమి  , 
పంపాలని నిశ్చయించె , ప్రజలెల్లరుయున్  !!
కామెంట్‌లు