విశ్వ మేధావి:---సంఘమిత్ర
సీ:భరతఖండమునందు బహుళ పేరునుబొంది
  విశ్వమేధావైన విజ్ఞుడెవరు?
  కులమత భేదాల కుళ్ళును కూల్చేసి
   మానవులొకటన్ని మాన్యులెవరు?
   సకల భోగాలను సత్వరం బొదలియు
  సన్యాసి యైనట్డి సాధువెవరు?
 శాంతమ్ము గలిగిన సహకార జనులంత
 తనవారు నన్నట్టి తాపసెవరు?

తేగీ:జనము బాధలు దొలగించ వనము కెళ్ళె
      రాజుగనుబుట్టి జనులవి రంది గనియె
      రక్త పాతమ్ము వద్దన్న రత్నమతడు
     సిద్దు డిగబెర్గి గౌతమ బుద్దుడయ్యె!!

కం:మాయా దేవియు తల్లీ
     చేయును దానంబునామె చెప్పక యెపుడున్
    వేయును కంచములన్నము
    మోయును భారంబునామె యోపిక తోడన్!!

కం:శుద్దోధనమహరాజును
      బుద్దిగ రాజ్యాన్ని యేలె భూపతి యతడున్
      ముద్దుల సుతుడును సిద్దుడు
    ‌‌  బుద్దుడిగాపేరుబొంది భువిలో వెలిగెన్!!



కామెంట్‌లు