వక్రతుండ మహామాయ..... కోటి సూర్య సమప్రభ ........ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ ...... సర్వ కార్యేషు సర్వదా......: - భూమిక , నీర్మాల .


 

కామెంట్‌లు