"శ"గుణింత గేయం:--మచ్చ అనురాధతెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలుజి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.
శరణు శరణు భారతి
శారద మాతకు హారతి
శిశువులము మేమంతా
శీఘ్రముగా కరుణించి
శుభములను అందించు
శూరులుగా తీర్చిదిద్ది
శృంగము కలిపించు
"శౄ" ను ఉచ్చరించండి
 " శె"ను ‌గమనిచండి
శేముషిని ప్రసాదించు
శైశవము  చాలా గొప్పది
శొంఠి ,మిరియాలు మంచివి
శోధించి సాధించిన
శౌర్యము ప్రాప్తించునని
శంభుని వేడుచుంటి.

శృంగము= ప్రాధాన్యం.
శేముషి= బుద్ధి


కామెంట్‌లు