"తెలంగాణతొలిఆదికవి పాల్కురికిసోమనాథుడు-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి :- 6300474467
 సీ.
శైవసంబంధపుసద్గ్రంథములువ్రాసె
పాల్కురికికవిసద్భక్తవరుడు
తొలితెలుగుపురాణమిలవెలయగజేసి
సాహిత్యమునువ్రాసె సవ్యసాచి
ద్విపదకవిత్వమునుపమానముగజెప్పి
జానుతెన్గునుచాటె చక్కగాను
సరళాంధ్రముననువృషాధిపశతకంబు
రచియించెమృదుపదరంజితముగ
(తే.గీ.)
ప్రభలెసోమనకవితలుప్రాభవముగ
వీరశైవమతముధాత్రివిస్తరించె
శివకవియుగమునందువిశిష్టుడయ్యి
ద్వాదశశతాబ్దమునవెల్గెధార్మికుండు!!!కామెంట్‌లు