"మంచితనము-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467

 01.
కం.
పదిమందికిసాయపడుము
పదిమందికిఅన్నమింతపంచుముదినమున్
పదిమంచిమాటలునుడువు
పదిమందియుమెచ్చునటులపనిజేయుమయా!!!

02.
కం.
మంచిపనులెన్నొజేసియు
మంచితనంబునమసలియుమంచినిపెంచన్
మంచితనమ్మిలదైవము
మంచియెకాపాడుచుండుమహిమాన్వితమై!!!

03.
కం.
మంచితనమ్మునుమరువకు
మంచితనమ్మునువిడువకుమంచిధనమదే
మంచితనమ్మునుజూపియు
మంచితనముతోమెలిగినమాన్యతపెరుగున్!!!

కామెంట్‌లు