సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *నన్నిటులన్ నయంబువిడి నగ్నముగానగ నీకున్యాయమా*
ఉ.
తిన్నగ నుండవేమి నదితీరము నందున రాచకార్యమా
వెన్నను తీసినట్లుగనె బేలలచీరలు దాచనేలనో
చిన్నెలు చాలునయ్య మరి చెట్టున నెక్కిటు జూడవచ్చునా
*నన్నిటులన్; నయంబువిడి నగ్నముగానగ  నీకు న్యాయమా*

కామెంట్‌లు