సర్ధారవల్లాభాయ్ పఠేల్ సేవలు; - రావినూతల భరద్వాజ

 276) రాజ్యాంగ రచనా ప్రముఖుడు 
భారతమ్మ ముద్దు బిడ్డడు 
దేశప్రధానిగా చేసిన వాడు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
277)ఉక్కుమనిషిగా పేరొందినవాడు 
గుండె ధైర్యాన బ్రతికినోడు 
దేశసమస్యలను పరిష్కరించినోడు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
278)బారిష్టర్ చదువు చదివాడు 
భారతరత్న బిరుదు పొందాడు 
బర్దోలి వీరుడు పఠేలు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
279)పునాది వేశాడు దేశాభివృద్ధికి 
దేశరక్షణపై  పెట్టాడు దృష్టి 
అలుపెరుగని మనిషి సర్దారు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
280)సంస్థానాలను  చేసిన ఘనుఁడు 
అతడొక నిష్కళంక దేశభక్తుడు 
గాంధీజీకి  అత్యంత ఆప్తుడు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
కామెంట్‌లు