చిత్రం బాలగోని భవ్యశ్రీఏడవ తరగతి జడ్.పి.హెచ్.ఎస్ .గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు