* సమయపాలన * కోరాడ నరసింహా రావు

 ఏ సమయానికి జరగాల్సినవి 
ఆ సమయానికి జరిగిపోవా ల్సిందే... !
 సమయపాలన లేని జీవితాలు
అకాల వర్షాలతో  నాశనమై పోయిన  పంటలా ఐపోవు !!
       చదువుకునే వయసు... 
నిర్లక్ష్యానికి గురి చేస్తే , నీరందిం చక,ఎదగాల్సినమొక్కనుఎండ 
గట్టేసినట్టే కదూ... !
    ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకుని 
ఆర్ధిక స్థిరత్వానికి పునాదులు వేసుకోవాల్సిన యవ్వనం ఆవారా గా గడిచిపోతే..., 
జీవితమంతా దుఃఖభాజనమే!
    ఏ వయసుకు ఏది జరగాలో అది జరగాలి !
వయసుమీరిపోతే...వివాహంతో పరిమళించాల్సిన జీవితం వికసించ కుండానే మోడై పోదూ... !
   నీ ఒక్క క్షణ ఆలస్యం జీవి తాన్నేబలితీసుకోవచ్చునోయ్!
టైం సెన్స్ ఉన్నవాళ్లు... 
 విజేతలై నిలుస్తారు !
లేనివాళ్లు... పరాజితులుగా 
మిగిలిపోతారు !!
కామెంట్‌లు